تهران، خيابان سردار جنگل، نبش خيابان مخبري، پلاک 45، واحد4

:آدرس

  

021-46049763

: تلفن

46049765

46048218

021-46049763

: فکس

1476683515

: كد پستي

info@tarhehaftom.com 

: پست الکترونيک