به وب سايت شركت مهندسين مشاور طرح هفتم خوش آمديد

 

شركت مهندسين مشاور طرح هفتم ، با تكيه بر تجارب قبلي خود و همچنين كادر فني و تخصصي كه در اختيار دارد، توانسته است تاكنون خدمات گسترده اي را ارائه نمايد كه دامنه اين خدمات و فعاليتها به شرح زير مي باشد:

برنامه ريزی و مديريت سيستمهای حمل و نقل -

مهندسي و مديريت شبکه های ترافيک شهری -
مهندسي راه -
مهندسي سازه و معماری -
 

: زمينه هاي تخصصي شركت طرح هفتم

مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم احداث راه هاي جديد -

مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم بهسازي راهها -
مطالعات ساماندهي معابر و شبکه ترافيك و حمل و نقل شهري -
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر ها -

- مطالعات امکان سنجي احداث سيستمهاي حمل و نقل ريلي (مترو،قطار سبك شهري)

- مطالعات تقاطع هاي همسطح و غير همسطح

-  مطالعات ايمني در حمل و نقل