مهندسين مشاور طرح هفتم در تعامل با مراکز مختلف ملي ، مهندسين مشاور و متخصصين خارجي و سازمانهاي بين المللي ، هم اکنون پروژه هاي متعددي را در زمينه راه، ترافيک، حمل و نقل و برنامه ريزي شهري در دست مطالعه دارد. اهم اين پروژه ها در پنج سال اخير به شرح زير مي باشند : 

 
 

* پروژه هاي مهندسي حمل و نقل و مديريت ترافيک

 

تاريخ اجرا

عنوان پروژه

1394

 انجام خدمات نظارت برقرارداد مطالعات جامع حمل و نقل ترافيک شهر خرم‎آباد 

1

1394

 مطالعات برآورد تاثير احداث زيرگذر سربازان گمنام در مدل ترافيکي شهر اروميه 

2

1393

 مطالعات جامع حمل و نقل و امکان سنجي سيستم انبوه بر در جزيره کيش 

3

1393

 تهيه شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه 

4

1391

 مطالعات تهيه و تدوين ضوابط چک ليست هاي بازديد ايمني و مطالعات مميزي ايمني در 10 معبر پرحادثه شهر تهران 

5
 
 
 

* پروژه هاي مهندسي و طراحي راه

 

تاريخ اجرا

عنوان پروژه

1394

 مطالعات پاشنه زاگرس 

1

1393

 نظارت بر عمليات اجرايي چهارخطه نمودن محور کليدبر- ماسال قطعه اول و سوم 

2

1392

 نظارت بر عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح ده مجنون 

3

1392

 مطالعات جاده هاي دسترسي مناطق نفت مرکزي ايران 

4

3921

 مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع بيمارستان در محور کليدبر  

5

3921

 مطالعات مرحله دوم باند دوم بم – زاهدان 

6
3921

 مطالعات مقدماتي تقاطع غيرهمسطح سيدالشهدا   

7
3921

 مطالعات مرحله اول و دوم کمربندي طاهرگوراب   

8
3911

 بازنگري مطالعات مرحله اول ودوم محور چمخاله - رودسر -کسگرمحله   

9
3911

 مطالعات تقاطع غير همسطح ابتداي کمربندي ماسال   

10
3911

 مطالعات مرحله دوم باند دوم بم - شوره گز فهرج   

11
3911

 مطالعات مراحل اول و دوم پل بزرگ شلمان‎رود محور راه حسن رود- چمخاله- رودسر   

12
3901

 نظارت بر عمليات اجرايي چهار خطه نمودن محور کليدبر- ماسال   

13
3901

 نظارت بر عمليات اجرايي (فازسوم) تقاطع غيرهمسطح ميدان امام حسين   

14
3901

 نظارت عاليه و کارگاهي مرحله اول و دوم محور پاشنه زاگرس(حد فاصل حسينه تا ايذه)   

15
1390

 مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي نوع (د-ب) قطعه اول راه کليد بر 

16